ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ:

ΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

XEIROGRAFO

Ο Νί­κος Χου­λια­ράς γεν­νή­θη­κε στα Γιάν­νε­να τον Οκτώ­βριο του 1940. Σπού­δα­σε Γλυ­πτι­κή και Σκη­νο­γρα­φία στην Ανω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών, απ΄ όπου απο­φοί­τη­σε το 1967. Κα­τά την πε­ρί­ο­δο 1965-1971 ασχο­λή­θη­κε και με τη Μου­σι­κή. Έγρα­ψε μου­σι­κή και στί­χους σε πολ­λά γνω­στά τρα­γού­δια και πα­ρου­σί­α­σε για πρώ­τη φο­ρά δια­σκευα­σμέ­νους Ηπει­ρώ­τι­κους σκο­πούς. Συ­νερ­γά­στη­κε με πολ­λά πε­ριο­δι­κά, γρά­φο­ντας πε­ζά, ποι­ή­μα­τα, κα­θώς και κεί­με­να για τα ει­κα­στι­κά. Το 1969 τι­μή­θη­κε με το Α΄ βρα­βείο Παρ­θέ­νη για τη Ζω­γρα­φι­κή του. Συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές ομα­δι­κές εκ­θέ­σεις ζω­γρα­φι­κής, στην Biennale της Αλε­ξάν­δρειας το 1969, στην «Αθή­να, πο­λι­τι­στι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης» το 1985 και εκ­προ­σώ­πη­σε την Ελ­λά­δα στο Ντά­λας, ΗΠΑ, το 1990 και στην πα­γκό­σμια έκ­θε­ση Expo '92 στη Σε­βίλ­λη. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε εί­κο­σι ατο­μι­κές εκ­θέ­σεις ζω­γρα­φι­κής, τις πιο πολ­λές στην γκα­λε­ρί «Νέ­ες Μορ­φές», ενώ έχουν εκ­δο­θεί επτά βι­βλία για τη ζω­γρα­φι­κή του. Το 2011 έγι­νε με­γά­λη ανα­δρο­μι­κή του έκ­θε­ση (επι­μέ­λεια Λ. Πλέσ­σα) στο Μου­σείο Μπε­νά­κη, ενώ το 2018 έκ­θε­ση σχε­δί­ων του στην Πι­να­κο­θή­κη Χα­τζη­κυ­ριά­κου-Γκί­κα και το 2019 στην Γκα­λε­ρί «Ευ­ρι­πί­δης».

Έγρα­ψε δε­κα­τρία λο­γο­τε­χνι­κά βι­βλία, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα από τα οποία εκ­δό­θη­καν από τις εκ­δό­σεις «Νε­φέ­λη». Δι­η­γή­μα­τα και ποι­ή­μα­τά του έχουν με­τα­φρα­στεί σε διά­φο­ρες γλώσ­σες. Ανά­με­σά τους, δύο εκ­δό­σεις που βρα­βεύ­τη­καν στη Διε­θνή Έκ­θε­ση της Λει­ψί­ας ως τα κα­λύ­τε­ρα σχε­δια­σμέ­να βι­βλία στον κό­σμο: το Ζω­γρα­φι­κή-Κεί­με­να (1978) και Το χιό­νι που ήξε­ρα (1983). Δι­η­γή­μα­τά του έχουν με­τα­φερ­θεί στην τη­λε­ό­ρα­ση, ενώ το μυ­θι­στό­ρη­μα ο Λού­σιας έγι­νε τη­λε­ο­πτι­κή σει­ρά και με­τα­δό­θη­κε από την ΕΤ1 το 1989.

Ο Νί­κος Χου­λια­ράς πέ­θα­νε στην Αθή­να τον Ιού­λιο του 2015.

 

GLYPTO XOULIARA

Γιώρ­γος Χου­λια­ράς: Πορ­τρέ­το του Νί­κου, χαλ­κός 2019

«Μια Κυ­ρια­κή με τον Νί­κο Χου­λια­ρά»

Το Δη­μο­τι­κό Πε­ρι­φε­ρεια­κό Θέ­α­τρο Ιω­αν­νί­νων, στα πλαί­σια της πο­λι­τι­στι­κής του δρά­σης, έχει εντά­ξει από το 2017 και τις «Λο­γο­τε­χνι­κές γέ­φυ­ρες», γέ­φυ­ρες επι­κοι­νω­νί­ας με την πε­ζο­γρα­φία και την ποί­η­ση. Εφέ­τος, με­τα­ξύ άλ­λων, στις 3 Μαρ­τί­ου, στο νη­σί της λί­μνης Παμ­βώ­τι­δας, ορ­γά­νω­σε αφιέ­ρω­μα στον Νί­κο Χου­λια­ρά με τί­τλο «Μια Κυ­ρια­κή με τον Νί­κο Χου­λια­ρά» με τη συμ­με­το­χή φί­λων του Νί­κου Χου­λια­ρά, λο­γο­τε­χνών και με­λε­τη­τών (Τά­σος Γου­δέ­λης, Δη­μή­τρης Κα­λο­κύ­ρης, Κα­τε­ρί­να Σχι­νά, Βαγ­γέ­λης Χα­τζη­βα­σι­λεί­ου, Γιώρ­γος Χου­λιά­ρας), όπου δια­βά­στη­καν και κεί­με­να των Δη­μή­τρη Αγ­γε­λή, Μι­χά­λη Γκα­νά, Κλε­ο­πά­τρας Δί­γκα, Μά­ρως Δού­κα, Γιώρ­γου Θε­ο­χά­ρη, Θω­μά Κο­ρο­βί­νη κ.ά., γραμ­μέ­να ει­δι­κά για την εκ­δή­λω­ση αυ­τή. Στην ορ­γα­νω­τι­κή επι­τρο­πή των «Λο­γο­τε­χνι­κών γε­φυ­ρών» συμ­με­τέ­χουν η πρό­ε­δρος του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Αλέ­κα Βα­κα­λο­πού­λου, ο αντι­πρό­ε­δρος Φί­λιπ­πος Πα­πα­νι­κο­λά­ου και η καλ­λι­τε­χνι­κή διευ­θύ­ντρια Ελέ­νη Δη­μο­πού­λου. Η επι­τρο­πή συ­νερ­γά­ζε­ται με τον συγ­γρα­φέα Γιάν­νη Πά­σχο.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΡΓΑ